Nieuwsbrief Kenniscentrum...

Actueel

Maart 2017

Tweede ronde Open Government MOOC

Op 17 april start voor de tweede maal de Massive Open Online Course ‘Open Government’ van de TU-faculteit TBM. Bastiaan van Loenen (Kenniscentrum Open Data) is een van de presentatoren. Hij spreekt over de juridische mogelijkheden en beperkingen van open data. Ook licht hij de Europese regelgeving toe waar de EU-landen hun nationale beleid aan dienen aan te passen. Diverse juridische kwesties rond data vrij beschikbaar stellen komen aan bod. De aanmelding is gratis. Registreren kan hier

In maart en april 2016 hebben circa 3500 geregistreerde deelnemers aan de MOOC meegedaan.

Bastiaan van Loenen (b.vanloenen@remove-this.tudelft.nl)

Februari 2017

Stresstest voor geografische databestanden

Kernkwaliteiten van geografische databestanden net zo streng beoordelen als banken worden beoordeeld. Is er een gebruiksvriendelijk instrument te bedenken dat dat voor elkaar kan krijgen? Promovendus Bujar Nushi denkt van wel. Lees verder

Open data leiden niet tot verlies aan inkomsten

Het structureel beschikbaar stellen van overheidsdata als open data, zo mogelijk in combinatie met al dan niet gratis ondersteunende diensten, leidt niet vanzelfsprekend tot verlies van inkomsten, waar sommige organisaties bang voor zijn. Het kan juist wel tot een toename van inkomsten leiden. Bovendien kan het ook resulteren in een grotere interne efficiëntie. Dat blijkt uit het artikel van Frederika Welle Donker en Bastiaan van Loenen in JeDEM Journal of eDemocracy and Open Government. Lees verder.

Nieuw beoordelingskader voor opendatasystemen

Gangbare beoordelingsmethoden van opendatasystemen nemen niet alle aspecten van open data mee en de vaak positief getoonzette uitkomsten worden in de praktijk gelogenstraft. Dat melden Bastiaan van Loenen en Frederika Welle Donker in het International Journal of Digital Earth. Lees verder

Open data nodig voor smart cities in China

De principes van het Nederlandse stelsel van basisregistraties en van de Europese INSPIRE-richtlijn (Infrastructure for Spatial Information in Europe) kunnen dienen als voorbeeld bij het vormgeven van het efficiënt en het in gewenste formaten beschikbaar stellen van open data in China. Lees verder

 

 

 

 

Kenniscentrum Open Data

In het Kenniscentrum Open Data (opgericht in mei 2012) werken wetenschap en praktijk nauw samen aan bestuurlijk-juridische vraagstukken rond beschikbaarheid van geografische overheidsdata. Juridische vragen zijn: ‘van wie is de informatie’ (intellectueel eigendom, auteursrecht en databankrecht), ‘wie is aansprakelijk voor fouten in de open data’, ‘welke bescherming heeft degene over wie de informatie verzameld is’ (privacy), ‘moet de overheid bepaalde informatie beschikbaar stellen’ (openbaarheid), en ‘onder welke voorwaarden’ (hergebruik).

Bestuurlijke onderwerpen zijn de rol van het opendatabeleid binnen de ontwikkeling van een informatie infrastructuur, de effecten van een opendatabeleid, de ontwikkeling van raamwerken voor de beoordeling van informatie infrastructuren, en de rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven bij het optimaliseren van open data.

Het Kenniscentrum Open Data is een initiatief van het OTB en TNO en heeft tot doel het gebruik van geografische data door overheid, bedrijfsleven, wetenschap en burgers in Nederland te optimaliseren. Het onderzoekt daartoe de institutionele, organisatorische en juridische mogelijkheden om de vrije beschikbaarheid van overheidsdata te stimuleren.

Het Kenniscentrum richt zich specifiek op het overheidsbeleid op het gebied van deze ‘open’ data.

Open data zijn gegevens die door de overheid worden ingewonnen voor eigen gebruik, maar die ook voor bedrijven en burgers op een vaste plek vrij beschikbaar moeten zijn. Meer dan tachtig procent daarvan zijn geografische data. “Van vrije beschikbaarheid is nu nog nauwelijks sprake”, zei Bas Kok, tot zijn overlijden in april 2015 directeur van het Kenniscentrum, in het jaarverslag van het OTB over 2012. “Die data moeten zonder beperkingen als een soort grondstof kunnen dienen voor nieuwe producten. In Europa kunnen die gegevens bedrijven vele miljarden euro’s aan economische baten opleveren en er zullen ook nieuwe bedrijven door ontstaan. Het onderwerp is daarom door de Europese Unie op de agenda gezet. Ook in Nederland heeft het de aandacht van de overheid.”

Lees het interview met Bas Kok in het jaarverslag over 2012 van het OTB.

Het onderzoek van het Kenniscentrum Open Data maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Geoinformation Technology and Governance van de Faculteit Bouwkunde. Het onderzoek van het Geo-Database Management Centre (GDMC) houdt zich bezig met de technologische onderzoeksuitdagingen binnen dit onderzoeksprogramma. 

 

 

Kenniscentrum Open Data
OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving
Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft
Julianalaan 134, 2628 BL Delft | Postbus 5043, 2600 GA Delft
tel. 015 27 83005 / opendata-bk@remove-this.tudelft.nl
www.opendata.bk.tudelft.nl

Naam auteur: Webredactie-OTB
© 2017 TU Delft

Metamenu