Leerstoelen

GIS-technologie

Hoogleraar: prof. dr. ir. P.J.M. (Peter) van Oosterom

De leerstoel GIS-technologie richt zich op de geografische informatie infrastructuur. Hierin staat centraal duurzame geo-informatie die gedeeld, hergebruikt kan worden, gebaseerd op gezamenlijke definities van datasets en –services. De leerstoel wil vanuit wetenschap en technologieontwikkeling bijdragen aan de realisatie van een geografische informatie infrastructuur gebaseerd op varioschaal ruimtelijk temporele 2D - 5D modellen en processen voor toepassingsgebieden als  kadaster en real-time GIS. Meer informatie.

Grondbeleid
Hoogleraar: prof. dr. W.K. (Willem) Korthals Altes

Grond is schaars en zeker in de verstedelijkte gebieden is er een grote druk op de ruimte. Veel overheden kiezen bewust voor interventie op de grondmarkt. De leerstoel 'Grondbeleid' onderzoekt hoe het grondbeleid in deze veranderende situatie het beste tot stand zou kunnen komen. Bestaande grondbeleidsinstrumenten worden geëvalueerd, maar daarnaast gaan wij ook op zoek naar innovatieve werkwijzen en nieuwe instrumenten. Meer informatie

Statitische methoden in de woningmarkt
Praktijkhoogleraar: prof. dr. J. (Jan) de Haan

De leerstoel richt zich op het meten en analyseren van fenomenen in de woningmarkt. Het nadruk hierbij ligt op het ontwikkelen van statistische modellen en het praktisch toepassen van deze modellen in de Nederlandse woningmarkt. De leerstoel is extern gefinancierd door het CBS.

Stedelijke en regionale ontwikkeling

De leerstoel richt zich op duurzame stedelijke ontwikkeling, in het bijzonder de interactie tussen ruimtelijke structuren en patronen en het locatie- en verplaatsingsgedrag van personen, huishoudens en bedrijven, alsmede de mogelijkheden voor beïnvloeding en sturing.

Stedelijke vernieuwing

Hoogleraar: prof. dr. M. (Maarten) van Ham

De leerstoel richt zich op structuur en organisatie van stadswijken en het alledaagse leven in die wijken, in een veranderende samenleving. De manier waarop veranderingen op verschillende niveaus een wijk of buurt beïnvloeden staat hierbij centraal. Daarbij ligt het accent op het alledaagse leven in de buurt en de binding van de bewoners met hun wijk en de betekenis die de wijk voor hen heeft. Deze benadering – een wijk als onderwerp én plaats van onderzoek – kent drie invalshoeken, te weten: de stratificatie van wijken en locaties binnen wijken, binding en betekenis van wijken en tot slot de interactie tussen overheid, betrokken partijen en bewoners bij het tot stand brengen van veranderingen in de buurt. Meer informatie.

Volkshuisvestingssystemen

Hoogleraar: prof. dr. P.J. (Peter) Boelhouwer

De leerstoel richt zich op systeem- en sturingsvraagstukken op woningmarkt- en beleidsniveau. De leerstoel is een gedeelde leerstoel van de afdelingen OTB en MBE.

Woningkwaliteit en Procesinnovatie

Hoogleraar: prof. dr. ir. H.J. (Henk) Visser

De leerstoel richt zich op de fysieke kwaliteit van woningen en beleidsinstrumenten om die kwaliteit te garanderen of te bevorderen. Hierbij ligt de focus op het bestuderen van parameters die de kwaliteit van de woningvoorraad beïnvloeden en de effectiviteit en efficiëntie van de relevante beleidsinstrumenten. De belangrijkste onderwerpen zijn energie efficiëntie, duurzaamheid en binnenklimaat. Ook innovaties om de effectiviteit en efficiëntie van bouw-, renovatie en onderhoudsprocessen worden bestudeerd.

Woonbeleid en Woningmarkt
prof. M.G. (Marja) Elsinga

De leerstoel richt zich op het bestuderen van huisvestinggsystemen en focust daarbij op instituties en governance. Theorieën over “housing en welfare” vormen de basis voor onderzoek. Het gaat daarbij om zowel bstuurskundige, sociologische als economische theorieën.

 

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu