Samenwerken

Contractonderzoek

Het OTB voert voor tal van opdrachtgevers contractonderzoek uit: de rijksoverheid, provincies, regionale samenwerkingsverbanden, gemeenten, woningcorporaties, gebouwbeheerders, bouwbedrijven, ontwikkelaars, beleggers en overige maatschappelijke en dienstverlenende organisaties.
Wij verrichten beleidsondersteunend onderzoek, maar ook evaluatieonderzoek of contra-expertise is mogelijk. Wij kunnen een rol spelen in de voorbereiding en evaluatie van regionaal, provinciaal en gemeentelijk beleid of gemeenten ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van een investeringsvisie of een volkshuisvestingsplan. Woningbeheerders kunnen hun beheerbeslissingen beter onderbouwen met behulp van adequate signalerings- en informatiesystemen.

Beleidsadvies

Onze jarenlange ervaring op het terrein van de gebouwde omgeving biedt een goede basis voor praktische advisering, procesbegeleiding en detachering.
De advisering kan variëren van het opstellen van discussienotities, advies aangaande prestatieafspraken en arbitrage tot en met het schrijven van beleidsplannen en het adviseren over implementatietrajecten. Onze adviesrol kan daarbij diverse vormen aannemen: meedenken, ondersteunen, samenwerken, begeleiden, uitvoeren of een combinatie hiervan.
Desgewenst verzorgen wij de procesbegeleiding binnen en tussen organisaties, bijvoorbeeld om op lokaal en regionaal niveau gemeenschappelijk beleid tot stand te brengen. Daarbij staat het creëren van draagvlak en het bereiken van consensus centraal.
Afhankelijk van uw wensen en de aard van de advisering kan het OTB de werkzaamheden vanuit Delft uitvoeren. Detachering behoort ook tot de mogelijkheden.   

Meer informatie: Onderzoek & Advies

Internationale samenwerking

European Network for Housing Research (ENHR)

  • Binnen het kader van het European Network for Housing Research (ENHR) werkt OTB nauw samen op het gebied van gezamenlijke onderzoeksprojecten, uitwisseling van onderzoekers, het organiseren van volkshuisvestingsseminars en het gezamenlijk opzetten van een nieuw internationaal tijdschrift en het European Housing Yearbook. Van recenter datum is de samenwerking met MIT (Massachusetts Institute of Technology), USA.

Australian Housing and Urban Research Institute (AHURI)

  • Het OTB en het Australian Housing and Urban Research Institute (AHURI) hebben een samenwerkingsovereenkomst voor het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek. AHURI is een non-profit onderzoeksorganisatie op het gebied van wonen en stedelijke vraagstukken en adviseert overheden, bedrijfsleven en overige partijen in Australië. In AHURI werken specialisten samen van elf Australische universiteiten.
Naam auteur: Webredactie OTB
© 2017 TU Delft

Metamenu