Building Economics

De leerstoel Bouweconomie wordt gefundeerd vanuit de economische wetenschap en heeft als leeropdracht de economische aspecten van planning, ontwikkeling, financiering, ontwerp, realisatie, gebruik en exploitatie van gebouwen, gebieden en vastgoedvoorraden. De faculteit voorziet zelf in deeltijd bezetting (0,4 fte) van deze funderende leerstoel en verankert deze met een full-time universitair hoofddocent Bouweconomie.

De voorraadvraagstukken worden onderscheiden naar functieniveau (kantoren, winkels et cetera), naar portefeuilleniveau (beleggingen, eigendom, gebruik en beheer) en naar gebiedsniveau (stedelijke voorraad). De bijdrage aan de integrale (her)ontwikkelingsopgave omvat de marktaspecten, de voorwaarden voor publiek-private-samenwerking en financial engineering.

Meer Building Economics >>

Naam auteur: .
© 2015 TU Delft

Metamenu